blog posts

Elektronik Hizmet Nedir? Elektronik Hizmet Kavramlarını Tanımak

Yaşadığımız çağa bilgi çağı deniyor. Bu adlandırmanın nedeni günümüzde bilginin insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi olabilir. Her ne kadar insanlar geçmişten bu yana karar verme ve planlama yaparken her zaman farklı bilgilere ihtiyaç duymuş olsa da, bu konunun önemini her zamankinden daha fazla gösteren şey, modern yaşam koşulları ve bilginin günümüz yaşamındaki önemidir.

Bilgisayarın icadı, verilerin hızlı bir şekilde işlenmesini, saklanmasını, bilgisayarlar arasında iletişim kurulmasını ve… bilgi alışverişi, aktarımını ve geniş ölçekte elektronik hizmetlerin sağlanmasını mümkün kılmıştır. Bu vakalar, mikroelektronik , uydular, robotik vb. dahil olmak üzere iletişim ve elektronik alanındaki diğer gelişmelerle birlikte bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması, geri çağrılması ve sunulmasında bir devrime yol açtı ve bu da bilginin oluşmasına yol açtı. Bu etkinliğin sonucunda “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” ortaya çıktı.

Bu yeni teknolojinin ışınları insan yaşamının birçok yönünü kapsamış ve etkilemiştir. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim, yönetim, organizasyonel planlama, işletme, araştırma vb. alanlardaki etkileri oldukça belirgindir ve elektronik hizmetler olarak sıralanmaktadır. Başka bir deyişle elektronik hizmetlerin, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve her alanda insan yaşam kalitesini artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak kullanılan hizmetler bütünü olduğu söylenebilir.

Bu yazımızda elektronik hizmet kavramını, bu hizmet türünün gerekliliğini ve farklı türlerini inceleyeceğiz.

Elektronik hizmet nedir?

Elektronik hizmetler, İnternet aracılığıyla sunulan hizmetlerin sağlayıcısı ile alıcısı arasındaki etkileşimi ifade eder . Başka bir deyişle elektronik hizmetlerin tanımında şu söylenebilir:İnternet üzerinden sunulan bir hizmettir ve amacı, mekânda fiziksel bulunmaya ihtiyaç duymadan hızlı hizmet sunmaktır.

Bazı araştırmacılar elektronik hizmetleri bilgi hizmetleri ve self-servis olmak üzere iki biçimde kavramsallaştırmış ve bu iki faktörü bu tür hizmetin doğasında var olan özellikler olarak belirtmiştir.

 • İki taraf arasında değiş tokuş edilen değer belirli miktarda bilgi olduğundan, bazı teoriler elektronik hizmetleri bilgi hizmetleri olarak adlandırır.
 •  Elektronik hizmetlerin bir diğer özelliği de self-servis olmasıdır. Self-servis, bir insan temsilcisinin doğrudan müdahalesi olmadan gerçekleşen bir hizmettir. Bu hizmet türünde hedef kitleler ilgili hizmetleri her yerde web sayfaları aracılığıyla alabilirler.

Elektronik hizmet nedir?

Elektronik hizmetlerin gerekliliği nedir?

 • Günümüz dünyasında yeni iletişim yöntemleri ve elektronik hizmetler kullanılmadan çok fazla başarıya ulaşmak mümkün değildir.
 • İnternetin tüm dünyaya yayılması, internet sitelerinin, sosyal ağların ortaya çıkması, bilgi ve iletişim teknolojisi alanındaki değişiklikler, elektronik organizasyonların ve hükümetlerin oluşturulması, ileri yazılımların üretilmesi vb. uygun bir temel sağlamıştır. Elektronik hizmet yöntemlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için.
 • İletişim çağında veri ve bilgi aktarımının hızı ilk sırada yer alıyor. Bu nedenle görevlerin elektronikleştirilmesi çok önemlidir.Yeni bilgi alışverişi yöntemlerinden yararlanılarak, minimum maliyet ve insan gücü harcanarak, maksimum etkinlik ve etki alanına sahip, yüksek hızlı bir hizmet sistemi oluşturuldu.Bu şekilde çalışanlar, organizasyonu planlanan hedeflere doğru yönlendirmek için elektronik araçları kullanırlar.
 • İletişim teknolojisinin yaşamın her düzeyinde kullanımının giderek arttığı göz önüne alındığında, kuruluşların ve vatandaşların iletişime, elektronik hizmetlere ve sanal alana önem vermeleri gerektiği sonucuna varılabilir.
 • Bilgi teknolojisinin kullanımı ve elektronik hizmet araçlarının çeşitliliği, kuruluşlar ve hedef kitleler arasındaki iletişimin önündeki fiziksel engellerin ortadan kalkmasına, bunun yanı sıra iletişim yöntemlerinin şeklinin değişmesine ve basitleşmesine, iletişimin optimize edilmesine neden olmuştur.

Elektronik hizmet sağlamanın sonuçları nelerdir?

Buraya kadar elektronik hizmet kavramını ve varlığının gerekliliğini öğrendik. Peki elektronik hizmetlerin özellikleri nelerdir ve bu faktörler insanların memnuniyetine nasıl yol açmaktadır? Aşağıda bu hizmetlerin özelliklerini ve türlerini inceleyeceğiz.

 • İnsanların kurum ve ofislere şahsen ziyaretlerinin azaltılması
 • Müşterilere yanıt verme sürecini hızlandırmak için idari ve mali faaliyetlerin elektronikleştirilmesi
 • Müşterilere yanıtı hızlandırmak için tekrarlanan idari ve mali faaliyetlerin makine, mekanizasyon ve elektronikleştirilmesi
 • Günün her saatinde ihtiyaç duyulan bilgi ve hizmetlere kolay ve hızlı erişim
 • E-devletin hayata geçirilmesine yardımcı olmak
 • İdari hizmetlerin elektronik hale gelmesi halinde maliyetinin azaltılması
 • İnsanların işleriyle ilgilenmede ve müşterileri memnun etmede hız ve doğruluğun artırılması
 • Organizasyonun etkinliğini ve verimliliğini mevcut duruma göre arttırmak ve…

Elektronik hizmet türleri nelerdir?

 • Şirket, sivil toplum kuruluşu, okul, eğitim merkezi vb. kuruluş izni için elektronik ortamda başvuruda bulunulması
 • Mektupları ve posta öğelerini takip etme gibi elektronik takip imkanı
 • Üniversitelere, okullara, iş sınavlarına her türlü sınav ve giriş sınavlarının elektronik olarak kaydedilmesi
 • İstihdam hizmetlerinin sağlanması
 • Elektronik eğitim hizmetlerinin sağlanması
 • İnternet hizmetleri ve elektronik ödeme sağlanması
 • Belediye hizmetleri elektronik ortamda
 • Turizm hizmetleri ve elektronik ortamda bilet satın alma
 • Faturaları görüntüleme, taksit ödeme, para transferi vb. gibi elektronik bankacılık hizmetlerinin sağlanması.
 • Borsaya yatırım araçları gibi finansal hizmetlerin sağlanması

Elektronik hizmet sağlamanın önündeki engeller nelerdir?

Elektronik hizmetlerin önündeki engeller

Her türlü hizmetin sağlanması zorluklar ve engellerle birlikte gelir. Bu bölümde elektronik hizmet sunmanın önündeki engellerin neler olduğunu bilmek istiyoruz.

 • Bu tür bir hizmeti sağlamak için ağır donanım ve yazılım maliyetleri
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında vasıflı ve deneyimli personel eksikliği
 • Elektronik hizmetler sağlamak ve elektronik devleti gerçekleştirmek için kuruluş ve departman yöneticilerinin desteğinin olmaması
 • Kişi ve kuruluşların kişisel bilgilerinin korunması ve güvenliğine ilişkin sorunlar
 • E-devlet oluşturma ve hizmetleri elektronik ortamda sunma ihtiyacı hissetmemek
 • Bazı kişilerin bilgisayar okuryazarlığının düşük olması

Elektronik hizmet sunumunda önemli noktalar nelerdir?

 • Elektronik hizmetlerle ilgili olarak başta devlet dairelerine başvuranlar olmak üzere halk arasında uygun bir kültürün oluşturulması
 • Ofislerde ve çalışanlar arasında uygun bir kültür oluşturmak
 • Ülkelerin elektronik hizmet sağlamadaki başarılı ve başarısız deneyimlerinin paylaşılması
 • Bu tür hizmetlerin başarıyla sağlanması için özel sektörün kapasitelerinin kullanılması
 • Telekomünikasyon, ağ ve internet altyapısının sağlanması
 • Hizmet sunumunda bilimsel standartlara dikkat
 • Departmanların kurumsal portallarının güvenliğine dikkat
 • Bir yönetim sistemi oluştururken mobil ağı kullanma
 • Elektronik hizmetlerin sağlanması için yürütme organları arasında etkileşim yaratma ihtiyacı
 • Kişilere metin, ses ve video multimedya elektronik formatlarında idari bilgilerin sağlanması
 • Halkın ülke yönetimine katılımı için elektronik yönetim sisteminin kullanılması ve…

Aşağıda bilişim teknolojilerinin hükümet sistemi, kentsel sistem ve eğitim sistemi üzerindeki etkisini ayrı ayrı inceleyip inceleyeceğiz.

Bilgi teknolojisinin hükümet üzerindeki etkisi

elektronik hükümet

Yönetişimin çeşitli yönleri için bilgi teknolojisini kullanan hükümet ve hükümete e-devlet denir. Böyle bir devlet, vatandaşlara 7/24 devlet hizmeti sunmak için bilgi teknolojisinin kolay kullanımını sağlar. Aslında elektronik devletin, telefon, internet gibi çeşitli iletişim araçları aracılığıyla yılın her günü, zamanında, doğru ve etkin bilgi ve hizmet sunumu anlamına geldiği söylenebilir.

E-devlette hizmet sunmanın en önemli sonucu insanların memnuniyetinin artmasıdır.Tabii elektronik devlet uygulamasının doğru yapılması şartıyla. Eğer devletler bu tür hizmetleri tekdüze ve erişilebilir bir şekilde toplumun geneline sunamazlarsa, e-devlet toplumdaki sınıf farkının artmasına, insanların memnuniyetsizliğine ve mevcut sorunların artmasına yol açacaktır.

Elektronik devletin farklı bölümleri

Devletin vatandaşlarla iletişimi (GTC): vergi formlarının, elektronik toplulukların ve…
Şirketlerle Devlet İlişkileri (GTB): Diplomatik hizmetler, devlet kurumları ve devlet kurumları arasında elektronik bilgi alışverişi…
Hükümet-Hükümet İlişkileri (GTG): Hükümetler ve hükümetler arasındaki iş ilişkileri…

Bilgi teknolojisinin kentsel sistem üzerindeki etkisi

elektronik şehir

Bilgi teknolojisi ve elektronik hizmetlerin sağlanması, kentsel yönetim ve hizmetler üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. Elektronik şehir veya akıllı şehir, bu teknolojinin şehrin farklı yönlerine etkisinin sonucudur. Elektronik Şehir’de vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm hizmetler bilgi ağları üzerinden sağlanmaktadır.

Elektronik şehrin farklı vatandaşların, departmanların, şirketlerin ve kuruluşların bulunduğu gerçek bir şehir olduğunu unutmayın. Bu iletişim şehrinde bazı sosyal etkileşimler ve günlük ihtiyaçların bir kısmının karşılanması internet üzerinden yapılmaktadır. Aşağıda elektronik şehrin bazı avantajlarını tanıtacağız.

Elektronik şehrin avantajları

 • Kentsel hizmetlerin sunumunda verimliliğin artırılması
 • Vatandaşların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi
 • Çevreyi korumak, kirliliği azaltmak ve trafiği azaltmak
 • Tüm vatandaşlar için şehir hizmetlerinden yararlanma imkanı
 • Vatandaşlara ve vatandaşlara kaliteli ve hızlı hizmet sunmak…

Bilişim teknolojilerinin eğitime etkisi

Bu bölümde bilgi teknolojilerinin eğitim sektörü üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Ama ondan önce elektronik eğitimin ne olduğunu bilmeliyiz?

Elektronik öğrenme, öğrenmeye yardımcı olmak için elektronik yetenekleri ve olanakları kullanan eğitimi tasarlamanın, derlemenin, sunmanın ve değerlendirmenin bir yoludur. Bu sistemler derslerin zaman ve içerik bütçelemesini ayarlayabilecek ve öğrencilerin akademik ilerlemelerini değerlendirebilecek şekilde tasarlanmıştır.

uzaktan Eğitim

Eğitim yönetim sistemleri iki kategoriye ayrılır:

Öğrenme yönetim sistemi (LMS)

LMS, çevrimiçi kursları yönetmek, eğitim materyallerini dağıtmak ve eğitmen ile öğrenci arasında işbirliği yapmak için özel olarak tasarlanmış bir tür sanal eğitim sistemidir. LMS sistemi, bir eğitim kursunun tüm yönlerini yönetmenize ve öğrencilerle iletişim kurmanıza olanak tanır. Aslında bu yazılım sistemi birçok elektronik öğrenme etkinliğinin temelini oluşturmaktadır. Rahbaran’ın LMS sistemi sanal eğitim alanındaki en iyi yazılım sistemlerinden biridir. Bu yazılım, düşük maliyetli, etkili ve kalıcı bir öğretme ve öğrenme süreci oluşturarak eğitim merkezleri, küçük ve büyük işletmeler, öğretmenler, kuruluşlar, şirketler vb. için çok uygundur.

Öğrenim içerik yönetim sistemi (LCMS)

Eğitim içerik yönetim sistemi (LCMS), eğitim içeriğinin yazılmasını, sunulmasını, yayınlanmasını ve analizini çok kullanıcılı bir ortamda bütünleştiren bir platformdur.

Ve sonunda…

Elektronik hizmetlerin geleneksel hizmetlerin aksine belirli bir yer, zaman ve saate bağlı olmadığını, kolaylıkla sağlanabildiğini söylemiştik. Elektronik hizmetlerin kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu da belirtmek gerekir. Böylece onların memnuniyeti, kuruluşun performansının iyileştirilmesine ve yükseltilmesine yol açar.

Verilen istatistiklere göre farklı web sitelerini ziyaret eden kişilerin %60’ından fazlası güven eksikliği gibi faktörler nedeniyle siteden ayrılıyor. Dolayısıyla sunulan elektronik hizmetlerin kalitesinin düşük olması organizasyon üzerinde olumsuz ve olumsuz bir etki yaratmaktadır.

Ayrıca web sitelerinde yer alan bilgilerin kalitesinin düşük olması ve kör bağlantılar, etkin olmayan anahtarlar vb. eksiklikleri de hedef kitlenin memnuniyetsizliğine yol açmaktadır. Son olarak bu şeyler kullanıcıları siteden ayrılmaya teşvik eder. Ayrıca mevcut hedef kitleleri ve müşterileri korumanın kuruluş için hayati bir şey olduğunu unutmayın. Ancak bazı e-hizmet sağlayıcılar bu fırsatı kullanıcılarda sadakat yaratmak için kullanmak yerine, kalitesiz ve kalitesiz hizmet sunarak bu fırsatı yok etmektedir.